Uzņēmuma Blickle sastādītie lietošanas noteikumi

attiecībā uz bezmaksas CAD failu lejupielādes pakalpojumiem

Mēs cieši sadarbojamies ar mūsu darījumu partneriem, un šī sadarbība balstās uz savstarpēju uzticēšanos.

Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG (turpmāk tekstā „Blickle“) savu partneru (klientu) rīcībā nodod savus tiešsaistē pieejamos CAD failus,
lai tos būtu iespējams integrēt jau realizācijas fāzē esošu klientu projektu norisē.
Uzņēmums Blickle šo tiešsaistes pakalpojumu piedāvā uz brīvprātības principa pamata. Blickle nosaka arī lejupielādējamo failu apjomu un veidu.
Blickle arī patur tiesības daļēji vai pilnībā pārtraukt šī pakalpojuma sniegšanu, nenorādot šādas rīcības iemeslus.

CAD lietošanas noteikumi ir papildināti ar datu aizsardzības deklarāciju.