Vispārējie darījumu nosacījumi

Piegādes noteikumi un maksāšanas nosacījumi

1. Šo nosacījumu spēkā esamība

Tālāk aprakstītie nosacījumi ir spēkā, izslēdzot visus pārējos darījumu nosacījumus saistībā ar darījumu attiecībām ar pasūtītāju. Norunas un vienošanās, kas izmaina šos nosacījumus vai tos papildina, papildu vienošanās, kā arī pasūtītāja nosacījumi ir spēkā tikai tad, ja mēs tos esam rakstiskā veidā apstiprinājuši. Tirdzniecības pārstāvji un tirdzniecības aģenti nedrīkst sniegt vai pieņemt mums saistošus apliecinājumus .

2. Piedāvājumi, dokumentācijas
Mūsu piedāvājumi ir nesaistoši. Brošūrās, katalogos, iespieddarbos, reklāmās, informatīvajos izdevumos un cenrāžos norādītie tehniskie dati atbilst
i iespiešanas brīdī pieejamajai informācijai un tiem ir orientējošs raksturs. Piedāvājumam klāt pievienotie tehniskie dokumenti nav uzskatāmi par mūsu pakalpojumiem piemītošo īpašību vai derīguma garantiju. Tie paredzēti tikai vispārējas informācijas sniegšanai mūsu izstrādājumu pasūtītājam un tos nedrīkst nodot tālāk trešajām personām.

3. Iesniegumi (pasūtījumi)
Iesniegumiem attiecībā uz pasūtītāju ir saistošs spēks. Mēs uzņemamies saistības tikai brīdī, kad pasūtītājam tiek nosūtīts rakstisks apstiprinājums. Ja pasūtītājam nav komersanta statusa, iesniegums tiek uzskatīts par pieņemtu, ja mēs to neesam noraidījuši 20 dienu laikā.

4. Cenas un samaksas veikšana
Visas cenas attiecas uz piegādi no rūpnīcas Rozenfeldā, neskaitot iepakošanas, pasta, transportēšanas un apdrošināšanas izdevumus. Mēs paturam tiesības ilgstošu parādsaistību gadījumā veikt izmaiņas cenās saskaņā ar Vācijas Civillikuma 313. pantu, ja līdz mūsu pakalpojumu sniegšanas brīdim notiek izmaiņas atsevišķos izdevumu posteņos. Tādā gadījumā cenas tiek mainītas atbilstoši izmainītajiem izmaksu posteņiem. Ja cenas izmaiņas pārsniedz 5 % robežu, pasūtītājs no līguma var atkāpties. Pēc 4 mēnešiem cena var tikt mainīta visos līgumos. Par preču piegādi jānorēķinās 10
dienu laikā ar 2 % atlaidi vai 30 dienu laikā, maksājot pilnu neto summu, to pārskaitot uz mūsu kontu (izšķirošā nozīme ir kredīta ierakstam). Pilnvarotām personām, tirdzniecības pārstāvjiem, konsultantiem un tirdzniecības aģentiem navtiesību veikt inkaso operācijas un veikt sarunas par apmaksas termiņa pagarinājumiem. Pasūtītājs nav tiesīgs ieturēt maksājumus pretprasību dēļ, kuras nebalstās uz šīm līgumsaistībām, ne arī uzturēt no mūsu puses apstrīdētas vai vēl par spēkā esošām neatzītas prasības. Šo maksāšanas nosacījumu neievērošana vai apstākļi, kas varētu mazināt pasūtītāja kredītuzticamību saistībā ar piegādes un maksāšanas nosacījumu izpildi, pieprasa tūlītēju visu mūsu prasību uzpildi, neņemot vērā jau saņemtos vekseļus. Bez tam šādos gadījumos mēs esam tiesīgi pasūtījumu piegādi veikt tikai pēc iepriekšēja avansa maksājuma vai nodrošinājuma saņemšanas, kā arī, beidzoties atbilstošam termiņa pagarinājumam, atkāpties no līgumsaistību izpildes vai pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu. Maksājumu izpildes vieta ir mūsu rēķinos norādīto bankas institūciju mītnes vieta.

5. Uzcenojums par mazu pasūtāmo preču daudzumu, lielāka preču daudzuma piegāde, mazāka preču daudzuma piegāde
Maza apjoma pasūtījumiem pie cenas tiek pierēķināta šāda pasūtījuma apstrādes maksa:
pasūtījuma summa līdz EUR 50,00 = EUR 10,00
EUR 50,01 līdz EUR 100,00 = EUR 7,50 Attiecībā
uz speciālām konstrukcijām pieļaujamā 
novirze no gabalu skaita vienā piegādes reizē ir līdz 10 %.

6. Atruna par īpašuma tiesību saglabāšanu
Mēs paturam īpašuma tiesības uz piegādāto preci līdz noteiktās pirkuma cenas apmaksas brīdim. Komercdarījumu ietvaros mūsu īpašuma tiesības uz piegādāto preci izbeidzas tikai tad, kad ir apmierinātas visas no darījuma izrietošās prasības pret pasūtītāju. Iespējamo apstrādi pasūtītājs veic mūsu labā. Ja notiek preces tālāka apstrāde vai savienošana ar citām precēm, mēs iegūstam līdzīpašuma tiesības uz jauno preci mūsu preces vērtības apmērā. Ja pasūtītājs ir tālākpārdevējs, viņš šo preci, uz kuru saglabājas mūsu īpašuma tiesības, drīkst pārdot tālāk preču pirkšanas un pārdošanas darījumu ietvaros. Jebkādas citas darbības veikt viņam ir aizliegts. Pasūtītājs jau iepriekš cesijas ceļā nodod mums prasījumus, kas viņam pienāktos no preces tālākpārdošanas, preces, uz kuru saglabājas mūsu īpašuma tiesības, rēķina summas
apmērā. Pasūtītājs ir pilnvarots iekasēt cesijas ceļā nodotās parādsaistības. Pēc mūsu pieprasījuma viņam saviem debitoriem ir jāuzrāda cesijas līgums. Pasūtītāja tiesības uz rīkošanos ar preci, uz kuru saglabājas mūsu īpašuma tiesības, un uz cesijas ceļā nodoto parādsaistību iekasēšanu izbeidzas, ja netiek ievēroti maksāšanas nosacījumi, iestājas maksātnespēja
, kā arī vekseļu un čeku protestu gadījumā. Šādos gadījumos mums ir tiesības saņemt atpakaļ preci, uz kuru mums bija saglabājušās īpašuma tiesības. Ar šo procesu saistītos izdevumus sedz pasūtītājs. Pasūtītājam mums nekavējoties jāziņo par iespējamu vai jau notikušu trešo personu piekļuvi precei, uz kuru mums ir saglabājušās īpašuma tiesības, vai cesijas ceļā mums nodotajām parādsaistībām. Ar intervenci saistītos izdevumus sedz pasūtītājs.
Ja mums veiktā nodrošinājuma vērtība mūsu prasījumus pārsniedz par vairāk nekā 20 %, pēc pasūtītāja pieprasījuma mums ir pienākums iepriekš minēto nodrošinājumu šajā apmērā atbrīvot.

7. Piegādes termiņi, kavējumi
Ja savlaicīga pakalpojumu izpilde no mūsu puses nav iespējama iepriekš neparedzamu apstākļu un notikumu vai arī nepārvaramas varas izraisītu apstākļu dēļ, kurus saprātīgas un rūpīgas rīcības gadījumā novērst nav iespējams, pasūtījuma piegādes laiks attiecīgi pagarinās. Par jauniem piegādes termiņiem jāvienojas abām pusēm. Piegādes laiks sākas ar mūsu rakstiskā pasūtījuma apstiprinājuma nosūtīšanas brīdi, tomēr ne ātrāk kā pirms līgumā noteiktā avansa maksājuma saņemšanas, visu pasūtījuma izpildei nepieciešamo dokumentu saņemšanas un visu tehnisko aspektu pārrunāšanas un noskaidrošanas. Pasūtītājam ir pienākums no savas puses izpildīt visus ar termiņam atbilstošu darījumu izpildi saistītos nosacījumus. Līgumā noteiktie piegādes termiņi tiek uzskatīti par izpildītiem, ja mēs esam apliecinājuši savu pakalpojuma sniegšanas gatavību.

8. Nosūtīšana, risku pāreja
Jebkurš risks pāriet uz pasūtītāju ne vēlāk kā brīdī, kad attiecīgā prece atstāj mūsu telpas. Šis nosacījums ir spēkā arī tad, ja prece tiek transportēta ar mūsu uzņēmumam piederošiem kravu pārvadāšanas transportlīdzekļiem. Ja preces nosūtīšana aizkavējas tādu apstākļu dēļ, kurus mēs nespējam ietekmēt, jebkurš risks pāriet uz pasūtītāju sākot ar dienu, kad prece ir sagatavota nosūtīšanai. Ja pasūtītājs, precei esot gatavai nosūtīšanai, uzreiz nepieņem preci, iespēju robežās mēs to uzglabāsim noliktavā uz viņa riska. Pasūtītās preces uzglabāšana neatbrīvo pasūtītāju no pienākuma veikt pasūtījuma apmaksu, kas iestājas brīdī, kad pasūtījums ir sagatavots nosūtīšanai.

9. Pienākums veikt pārbaudi un iesniegt pretenziju saistībā ar pasūtījuma kvalitāti
Pasūtītājam uzreiz pēc piegādes ir jāpārbauda piegādātās preces kvalitāte un ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc pasūtījuma ierašanās vai attiecīgi piegādes noteiktajā mērķa adresē mums rakstiskā veidā jāiesniedz pretenzija par preces defektiem, ja tādi ir konstatēti. Ja pretenzija par defektiem un trūkumiem saistībā ar piegādātās preces kvalitāti netiek iesniegta minētajā termiņā, piegāde un pakalpojuma sniegšana tiek uzskatāma par pieņemtu. Pretenzijas par slēptiem defektiem ir jāiesniedz ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc to konstatēšanas.

10. Garantija, atbildība par defektiem
Garantijas termiņš ir 24 mēneši. Ja piegādātā prece/sniegtais pakalpojums uzrāda defektus, pasūtītājam ir tiesības saņemt remonta vai preces apmaiņas pakalpojumu, precei ar defektiem tiekot aizstātai ar preci bez kvalitātes defektiem. Mums ir tiesības atteikt remonta vai preces apmaiņas pakalpojumu, ja tas ir saistīts ar nesamērīgi lieliem izdevumiem. Ja defektu nav izdevies novērst arī pēc otrreizēja remonta, pasūtītājs pirkumu var atsaukt vai arī pieprasīt pirkuma cenas samazinājumu un zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar 11. punkta noteikumiem. Pasūtītāja tiesības, kas izriet no mūsu atbildības par defektiem, zaudē savu spēku, ja viņš mums nedod defektu novēršanai nepieciešamo laiku un iespēju veikt konstatētā trūkuma izlabošanu uzņēmuma parastā darba laika ietvaros. Garantija nav spēkā, ja defekti precē ir radušies citu, nepilnvarotu personu veiktu manipulāciju rezultātā. Augstāk aprakstītā garantija tiek sniegta tikai tādā apmērā, kādā tā rastos gadījumā, ja nopirktais priekšmets būtu ticis pārvietots uz pasūtītāja dzīvesvietu vai ražošanas filiāli. Ja izmaksas palielinās nopirktā priekšmeta pārvietošanas dēļ uz citu vietu, papildu izdevumi ir jāsedz pasūtītājam.

11. Citas zaudējumu atlīdzināšanas prasības
Citas mums un mūsu pilnvarotajām personām izvirzītās zaudējumu atlīdzināšanas prasības no pasūtītāja puses ir izslēgtas, īpaši prasība atlīdzināt zaudējumus, kas nav radušies tiešā saistībā ar pašu piegādes priekšmetu. Tas neattiecas uz tīšas vainas un nolaidības gadījumiem vai uz izstrādājumam norādīto īpašību neesamību, kā arī uz gadījumiem, kad saskaņā ar Likumu par produktatbildību ražotājam attiecībā uz privātajā sfērā lietojamiem priekšmetiem jāuzņemas atbildība par miesas un materiālajiem bojājumiem, kurus izraisījuši piegādātā priekšmeta trūkumi. Ja tiek pārkāptas būtiskas līgumā noteiktās saistības, ja tiek zaudēta dzīvība, nodarīti bojājumi ķermenim vai veselībai, atbildība ražotājam ir jāuzņemas arī tad, ja ir notikusi nolaidība.

12. Nosacījums par spēkā esamību
Ja kāds no šajos noteikumos ietvertajiem nosacījumiem ir zaudējis vai zaudē savu spēku, tas neietekmē pārējo nosacījumu spēkā esamību.

13. Piekritīgā tiesa, piemērojamās tiesības
Piekritīgā tiesa ir Balingenas tiesa. Spēkā ir Vācijas Federatīvās Republikas tiesību akti, izslēdzot Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par
starptautisko preču pirkuma-pārdevuma līgumiem.

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG